Opšti uslovi korišćenja

Ovi Opšti uslovi korišćenja stupaju na snagu 01.07.2022. godine.

Dobro došli u Opšte uslove korišćenja SEF LINK!

SEF LINK je u vlasništvu privrednog društva ALTERMEDIA DOO BEOGRAD (VRAČAR), sa registrovanim sedištem na adresi Alekse Nenadovića 16, Beograd, Republika Srbija, MB 20322918, PIB 105129276, pretežna delatnost 62.01- računarsko programiranje, e-mail: office@altermedia.rs, kontakt telefon: +38162315200. Pristupanjem, preuzimanjem, čuvanjem, instaliranjem, korišćenjem ili pokušajem da koristite SEF LINK ulazite u pravno obavezujući ugovor sa Altermedia i saglasni ste sa ovom Opštim uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i Politikom kolačića, kao i svakim drugim pratećim uslovima koji prate ove Opšte uslove korišćenja korišćenja SEF LINK, svakim dokumentom i uslovima koji su povezani sa ovim Uslovima korišćenja.

Ovi Uslovim se primenjuju na sve Usluge i sve Korisnike (kako je definisano u odeljku 1). Izuzetno, odeljak 8 ovih Opštih uslova korišćenja se odnosi na one korisnike koji koriste Aplikaciju, pored svih ostalih odredbi Opštih uslova korišćenja.

Cilj SEF LINK jeste automatizacija razmene dokumenata sa Sistemom elektronskih faktura Republike Srbije, bez informacionog posrednika.

Molimo Vas da pre korišćenja naših Usluga pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja. Svi uslovi sadržani u Ugovoru (kako je definisano u odeljku 1) zajedno se primenjuju na sve Korisnike (kako je definisano u odeljku 1). Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čime se ne slažete, prestanite da koristite SEF LINK odnosno izbrišite svoj Korisnički nalog. Korisnici mogu obrisati nalog na SEF LINK u svakom trenutku, čime se ovaj Ugovor smatra raskinutim od strane Korisnika u skladu sa odeljkom _ Raskid Ugovora uz prethodno pismeno obaveštenje Altermedia.

Ukoliko koristite SEF LINK u svojstvu predstavnika pravnog lica, ovi Uslovi korišćenja obavezuju Vas kao fizičko lice koje stupa u kontakt sa nama, kao i pravno lice koje predstavljate. Pristupanje, korišćenjem ili pokušajem da koristite SEF LINK garantujete sledeće:

a) imate ovlašćenje da nastupate u ime i za račun pravnog lica;

b) pročitali ste i razumeli Uslove korišćenja;

c) pristajete na Uslove korišćenja u ime i za račun pravnog lica koje
predstavljate.

 1. DEFINISANI POJMOVI
 2. KORISNICI SE FLINK
 3. USLUGE
 4. KORISNIČKI NALOG
 5. PAKETI, CENE USLUGA I NAČINI PLAĆANJA
 6. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA
 7. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
 8. APLIKACIJA
 9. OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU
 10. BESPLATAN PERIOD
 11. GARANCIJE
 12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 13. OBEŠTEĆENJE
 14. MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SEF LINK
 15. POVERLJIVOST
 16. ZAŠTITA PODATAKA
 17. RASKID UGOVORA
 18. OPSTANAK U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA
 19. DELIMIČNA NIŠTAVOST I CELOKUPAN UGOVOR
 20. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA
 21. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA
 22. KONTAKTIRAJTE NAS 

1. DEFINISANI POJMOVI

Aplikacija

Softver učinjen dostupnim od strane Altermedia u bilo kom obliku, u celosti ili delimično, uključujući bilo kakva ažuriranja, nadogradnje, poboljšanja, modifikacije, nove funkcije, programe i alate.

Altermedia ili mi

ALTERMEDIA DOO BEOGRAD (VRAČAR), sa registrovanim sedištem na adresi Alekse Nenadovića 16, Beograd, Republika Srbija, MB 20322918, PIB 105129276, pretežna delatnost 62.01- računarsko programiranje, adresa e-pošte: office@altermedia.rs.

API ključ

Korisnikov ključ generisan kroz Sistem elektronskih faktura, preko kog se pristupa Sistemu elektronskih faktura.

Korisnik

Pravno lice, odnosno preduzetnik koje zaključuje ovaj Ugovor sa Altermedia, koje koristi, pristupa, poseduje, kontroliše ili prima Uslugu ili bilo koji njen deo.

Korisnički nalog

Nalog koji obezbeđuje SEF LINK, čija je svrha da omogući Korisniku pristup i korišćenje Sadržaja ili određenih njegovih delova i kreiranje Sadržaja korisnika.

Sadržaj

Sve SEF LINK funkcije i tehnički resursi dostupni Korisniku, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije, podatke, tekst, fotografije, video zapise, audio snimke, softver, skripte, grafiku i interaktivne funkcije generisane, obezbeđene ili na drugi način učinjene dostupnim na ili preko SEF LINK-a.

Sadržaj Korisnika

Svaki sadržaj koji Korisnik obezbedi na kontrolnoj tabli ili bilo gde drugde u okviru SEF LINK, uključujući sve unete, snimljene, uskladištene, korišćene, kontrolisane, modifikovane, otkrivene, prenete ili izbrisane informacije, podatke i dokumente, kao i Korisnikove podatke.

Sistem elektronskih faktura ili SEF

Informatičko-tehnološko rešenje Republike Srbije kojim upravlja centralni informacioni posrednik preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura.

Softver

Desktop ili mobilna aplikacija i sva njena ažuriranja, nadogradnje, poboljšanja, modifikacije, nove funkcije, obezbeđene od strane Altermedia, koji postoje sada ili koji nastanu u budućnosti, kao i svi drugi programi i alati razvijeni u svezi sa njim.

Strana ili Strane

Altermedia i/ili Korisnik

Ugovor

Ugovor koji sadrži ove Opšte uslove korišćenja (sa izmenama i dopunama s vremena na vreme u skladu sa odeljkom Izmene Opštih slova korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku kolačića, kao i svakim drugim pratećim uslovima koji prate ove Opšte uslove korišćenja SEF LINK, svakim dokumentom i uslovima koji su povezani sa ovim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja

Ovi Opšti uslovi korišćenja.

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine dostupni na našoj Web stranici. Posetite naše Uslove kupovine klikom na ovaj link.

Usluga

Učiniti SEF LINK dostupnom Korisniku u potpunosti ili delimično, uključujući sva ažuriranja, nadogradnje, poboljšanja, modifikacije, nove funkcije, programe i alate.

SEF LINK

Aplikacija, Softver i Web-stranica i Usluga zajedno.

Podaci Korisnika

Podaci u elektronskom obliku koji se unose ili prikupljaju putem SEF LINK ili Usluge od strane bilo kog Korisnika, uključujući sve lične podatke (kao što je definisano u Politici privatnost).

Politika kolačića

Politika dostupna na našoj Web stranici, sastavni je deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, koja objašnjava šta su kolačići, koje od njih koristimo i kako ih kontrolišemo. Posetite našu Politiku kolačića klikom na ovaj link.

Politika privatnosti

Politika dostupna na našoj Web stranici, koja objašnjava kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke, kao i kako možete da ostvarite prava koja imate kao vlasnik podataka. Posetite našu Politiku privatnosti klikom na ovaj link.

Prava intelektualne svojine

Sva registrovana i neregistrovana prava intelektualne svojine data, prijavljena ili koja na neki drugi način sada ili ubuduće postoje pod ili u vezi sa bilo kojim patentom, autorskim pravom, žigom, poslovnom tajnom, zaštitom baze podataka ili drugim pravom intelektualne svojine, i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblike zaštite, u bilo kom delu sveta.

Trajanje Ugovora

Period u kome će Ugovor ostati na snazi između Strana, odnosno period koji počinje zaključenjem ovog Ugovora do njegovog raskida.

Web stranica

Web stranica koji se nalazi na linku https://seflink.rs/ i koja je u vlasništvu Altermedia.

2. KORISNICI SEF LINK

Usluga je namenjena pravnim licima i preduzetnicima. Ukoliko zaključujete ovaj
Ugovor u ime i za račun pravnog lica, garantujete da:

(i) imate zakonsko ovlašćenje za zaključenje ovog Ugovora;
(ii) ste pročitali i razumeli ova Ugovor;
(iii) imate dozvolu i ovlašćenje da koristite Uslugu i Korisnički nalog;
(iv) je Kosnik saglasan sa odredbama ovog Ugovora.

Molimo Vas da imate u vidu da ćete se prijavljivanjem na uslugu sa email adrese Korisnika (email koji sadrži poslovni domen) smatrati da ste predstavnik Korisnika i da se termini Korisnik ili Vi odnose na takvog Korisnika. Ovom slučaju, Korisnik i lice koje se prijavi za korišćenje Usluge i SEF LINK.

Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno između Korisnika i Altermedia, Korisnik ovim putem daje saglasnost po osnovu koje, tokom trajanja Ugovora i nakon prestanka trajanja Ugovora, možemo koristiti naziv i logo Vaše kompanije na našim promotivnim materijalima i na našem sajtu.

Prilikom integrisanja pomoću našeg API-ja, dužni ste da koristite adekvatno programiranje, koje neće prouzrokovati kreiranje velikog broja zahteva u prekratkom vremenskom periodu, kako jednostrano odredi Altermedia. U ovom slučaju, Alteramedia zadržava pravo da smanji broj Vaših API konekcija i ili da
suspenduje ili ukine Vaš nalog.

3. USLUGE

Ovaj Ugovor počinje da se primenjuje na Korisnika u bilo kom od sledećih trenutaka, koji prvi nastupi:

a) nakon kreiranja Korisničkog naloga, odnosno registracije kao Korisnika. Kreiranje Korisničkog naloga, odnosno pristup SEF LINK-u kao Korisnika, podrazumeva obavezu verifikacije korisničke adrese e-pošte;

b) u slučaju da Korisnik pristane ili se smatra da je pristao na Ugovor. Svako korišćenje, pristup ili pokušaj korišćenja ili pokušaj pristupa SEF LINK ili Usluzi smatraće se pristajanjem na Ugovor;

c) instaliranje ili pokušaj instaliranja Aplikacije.

d) plaćanjem cene Usluge u skladu sa Ugovorom.

Altermedia će učiniti uslugu dostupnom Korisniku u skladu sa ovim Ugovorom. Uložićemo komercijalno razumne napore da usluga bude dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, osim: (i) tokom planiranog zastoja (o čemu ćemo unapred obavestiti Korisnika); (ii) za bilo kakvu nedostupnost uzrokovanu okolnostima van naše razumne kontrole, uključujući, na primer, događaj više sile (iii) po potrebi za ažuriranje Usluge kako bi se osigurala njena bezbednost i integritet i pružanje Usluge samo u skladu sa važećim zakonom. Zastoji isključuju probleme sa performansama, pojedinačnim funkcijama, probleme sa
spoljnom mrežom ili opremom van razumne kontrole Altermedia ili probleme koji su povezani sa spoljnim aplikacijama ili trećim stranama, a naročito spoljnim aplikacijama u sistemu elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije.

Korisnik prihvata da Altermedia može da menja karakteristike i funkcionalnost Usluge tokom trajanja Ugovora. Altermedia će poslati razumno unapred obaveštenje Korisniku o svakom zastarevanju bilo koje materijalne karakteristike ili funkcionalnosti SE FLINK na adresu e-pošte Korisnika.

U slučaju da Korisnik nije zadovoljan uslovima ovog Ugovora ili bilo kakvim modifikacijama ovog Ugovora ili Usluge, Korisnik je saglasan da je jedini i isključivi pravni lek raskid ovog Ugovora i prestanak korišćenja Usluge u skladu sa odeljkom Raskid Ugovora.

4. KORISNIČKI NALOGA

Kako biste mogli da koriste SEF LINK, neophodno je da kreirate Korisnički nalog, odnosno da se registrujete. Prilikom kreiranja Korisničkog naloga, izvršićemo verifikaciju vašeg naloga najkasnije u roku od 24 časa.

Kako biste preko Vašeg Korisničkog naloga mogli da koriste Usluge, neophodno je da unesete Vaš API ključ. Unošenje API ključa je neophodan preduslov za povezivanje sa SEF.

5. PAKETI, CENE USLUGE I NAČINI PLAĆANJA

Paketi

Korisnici mogu izabrati jedan od sledećih paketa:

a) Starter paket, koji obuhvata:
– prijem faktura
– slanje faktura
– dokument centar
– arhivu dokumenata (10 godina)
– vezu sa knjigovodstvom/ računovodstvom
– vezu sa SEF-om
– bazu kupaca i dobavljača (pretraga)
– prikaz statusa fakture

b) Premium paket, koji obuhvata sve usluge iz Starter paketa uz dodatnu uslugu konverzije dokumenata iz UBL u bilo koji drugi format Korisnika.

c) Enterprise paket, koji obuhvata sve usluge iz Premium paketa uz dodatne usluge:
– izveštaj o statusu dokumenata na email adresu, preko koje je izvršena registracija
– automatsko slanje fakture na email adresu preko koje je izvršena registracija, ukoliko dokument nije preuzet
– integracija sa ERP-om Korisnika

Podaci o primaocima fakture u okviru Premium i Enterprise paketa obrađuju se u skladu sa Politikom privatnosti. Posetite našu Politiku privatnosti klikom na ovaj link.

Cene Usluge

Cene Usluge za odgovarajući paket navedene su u tabeli ispod:

PaketCena
Starter paket1.180,00 RSD mesečno (PDV uračunat)
Prvih 30 dana besplatno
Premium paket2.360,00 RSD mesecčno (PDV uračunat)
Prvih 30 dana besplatno
Enterprise paketposlati upit na adresu e-pošte iz odeljka
Kontaktirajte nas.
Prvih 30 dana besplatno!

Načini plaćanja

Korisnik je dužan da održava sve podatke potrebne za plaćanje tačnim (npr. broj kredite kartice ukoliko se odlučite za plaćanje putem kreditne kartice) i da obezbedi potrebna sredstva za plaćanje. Ukoliko dođe do promene načina plaćanja, dužni ste da o tome domah obavestite Altermedia ili ako je Korisnik postane svestan potencijalnog narušavanja bezbednosti, kao što je neovlašćeno otkrivanje ili korišćenje imena ili lozinke. Ako Korisnik ne pruži bilo koju od gorenavedenih informacija, Korisnik se slaže da Altermedia može nastaviti da naplaćuje bilo kakvu upotrebu Usluge osim ako Korisnik nije raskinuo Ugovor
kako je ovde navedeno.

Korisnici Starter i Premium paketa mogu platiti cenu Usluga na jedan od sledećih načina:

1) Kreditnom karticom – Korisnici mogu platiti cenu Usluga kreditnom karticom svakog meseca za prethodni mesec. Fakturisanje će se vršiti na kraju svakog meseca za prethodni mesec.
2) Prenosom na račun – U slučaju plaćanja cene Usluga preko računa, cena Usluga se moraju platiti unapred. Nudimo Vam mogućnost plaćanja cene za narednih 6 ili 12 meseci uz popuste koji su navedeni u tabeli ispod. Nakon odabira perioda koji Vam odgovara, na Vašu adresu e-pošte će stići predračun a nakon uplate cene Usluge i račun.

Vremenski periodPopust u %
6 meseci
12 meseci

Korisnici Enterprise paketa mogu platiti cenu Usluga na jedan od sledećih načina:

1) Kreditnom karticom – Korisnici mogu platiti cenu Usluga kreditnom karticom svakog meseca za prethodni mesec. Fakturisanje će se vršiti na kraju svakog meseca za prethodni mesec.

2) Prenosom na račun – U slučaju plaćanja cene Usluga preko računa, cene Usluga se moraju platiti na kraju tekućeg meseca za taj mesec.

Nakon svake izvršene uplate Altermedia će Korisniku dostaviti potvrdu o plaćanju na adresu e-pošte Korisnika.

6. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik je saglasan da bude obavezan Ugovorom. Pored toga, poseta Web stranici ili slanje email-a SEF LINK-u će predstavljati elektronsku komunikaciju a Korisnik daje saglasnost za primanje elektronskih komunikacija.

Posebno skrećemo pažnju na to da se obaveštenja o bilo kojoj izmeni Opštih uslova korišćenja u skladu sa odeljkom Izmene Opštih uslova korišćenja, kao i o bilo kojoj materijalnoj promeni Usluge ili Ugovora, šalju Korisniku putem emaila na adresu u skladu sa odeljkom Kontaktirajte nas. Takva prepiska ne predstavlja
marketinške ili promotivne e-poruke, a Korisnik ne može da se odjavi od primanja takvih obaveštenja. Ako Korisnik ne želi da prima takva obaveštenja, ljubazno Vas molimo takvog Korisnika da odmah prestane da koristi SEF LINK i raskine ovaj Ugovor u skladu sa odeljkom Raskid ugovora.

7. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

SEF LINK kao i sav njihov sadržaj, uključujući izvorni kod, tekst, grafike, dizajn, žigove, ikonice, slike, nacrte, kataloge, audio i video snimke, itd. u vlasništvu i zaštićeni od Altermedia ili treće strane koja je putem licence omogućila Altermedia da koristi taj sadržaj. Sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito data u ovom Ugovoru pripadaju Altermedia.

Osim ukoliko je izričito navedeno drugačije u ovim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, sve informacije i materijali SEF LINK stranici su zaštićeni pravima intelektualne svojine. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa SEF LINK, u potpunosti ili delimično, na bilo koji način, bez našeg izričitog prethodnog pristanka. Određeni materijali na Platformi ili Web stranici koji su praćeni izričitom opcijom za preuzimanje mogu biti preuzeti od strane Korisnika, što i dalje ne predstavlja dozvolu za menjanje ili bilo koji vid uticaja na takav sadržaj.

Omogućavanje pristupa i korišćenja Usluga Platforme ili Web stranice ne podrazumeva davanje Korisnicima bilo koje licence na predmetima intelektualne svojine dostupnim na Platformi ili Web stranici.

Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje intelektualne svojine dostupne na SEF LINK bez naše dozvole smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Stoga, preduzećemo sve dostupne pravne lekove kako bismo zaštitili naša prava odmah po saznanju za takvo kršenje.

Altermedia nema nikakvu odgovornost u pogledu intelektualne svojine trećih lica koja može biti dostupna na SEF LINK. Inkorporisanjem sadržaja koji predstavlja intelektualnu svojinu trećeg lica na Platformu ili Web stranicu ne daje Korisnicima licencu niti bilo koje pravo na takvom sadržaju, niti garantuje da njeno korišćenje od strane Korisnika neće predstavljati povredu intelektualne svojine trećih lica.

8. APLIKACIJA

Ukoliko želite da instalirate Aplikaciju na Vaš uređaj, morate pribaviti licencu od Altermedia. Korisnik može koristiti Aplikaciju samo ukoliko je prethodno pribavio adekvatnu licencu od Altermedia, što podrazumeva da je pročitao i prihvatio odredbe Ugovora.

Kopija Aplikacije kreirana u skladu sa ovim Ugovorom na Korisnikovom daje se licencira na ograničeni vremenski period i ne može se prodati, a Klijent ne dobija pravo ili vlasništvo nad bilo kojom kopijom ili samim Softverom.

Licenca

Tokom trajanja Ugovora, u slučaju korišćenja Aplikacije Altermedia Korisniku daje ograničenu, neeksluzivnu, neprenosivu, opozivu, vremenski ograničenu licencu za instaliranje Aplikacije na uređaj Korisnika isključivo za potrebe poslovanja Korisnika, u skladu sa odredbama Ugovora. Korisnik nema pravo da:

(i) modifikuje, kreira izvedena dela iz Aplikacije, distribuira, javno prikazuje, javno izvodi ili podlicencira Aplikaciju; (ii) iznajmi ili uzme u zakup Aplikaciju;

(iii) vrši obrnuti inženjering, dekompilira ili rastavi Aplikaciju, ili pokušati to učiniti; (iv) reprodukuje ili kreira više kopija Aplikacije; (v) pokuša da ostvari bilo koja prava nosioca autorskih prava koja nisu izričito data u Ugovoru.

Održavanje

Tokom trajanja Ugovora, Altermedia će uložiti komercijalno razumne napore da ispravi svaki nedostatak Aplikacije i omogućiti da Aplikacija radi u skladu sa Ugovorom u razumnom roku. Klijent nema pravo da angažuje treću stranu za pružanje usluga održavanja na Aplikaciji.

Ažuriranja

Korisniku će ponekad biti potrebna ažuriranja Softvera da bi nastavio da koristi Aplikaciju. Altermedia može automatski da proveri Korisnikovu verziju Aplikacije i primeni ažuriranja Softvera ili promene konfiguracije. Od Korisnika se takođe može zahtevati da ažurira Aplikaciju da bi nastavio da koristi Uslugu. Takva ažuriranja podležu ovom Ugovoru, osim ako uz ažuriranja ne idu drugi uslovi, u kom slučaju se primenjuju ti drugi uslovi. Omogućavanje ažuriranja je po sopstvenom nahođenju Altermedia.

Nadogradnja

Tokom trajanja Ugovora, Altermedia može Korisniku dostaviti kopije svih nadogradnji, bez dodatne naknade, odmah nakon komercijalnog objavljivanja (ako ih ima). Nakon isporuke Korisniku, svaka Nadogradnja će predstavljati element Softvera i nakon toga će biti predmet uslova ovog Ugovora u vezi sa Softverom, uključujući, bez ograničenja, uslove licenciranja, garancije i obeštećenja. Obezbeđivanje nadogradnji je po sopstvenom nahođenju Altermedia.

9. OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU

Zaključivanjem Ugovora i plaćanjem Cene Usluga, Altermedia Vam daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu saglasnost za pristup i korišćenje Usluge i daje Vam pristup Uslugama isključivo za Vaše poslovne potrebe, u skladu sa Ugovorom.

Ništa u ovom Ugovoru ne obavezuje Altermedia da isporuči ili učini dostupnim bilo koje kopije računarskih programa ili koda Korisniku, bilo u obliku objektnog ili izvornog koda. Saglasni ste da ćete koristiti Uslugu samo u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima.

Bilo koja upotreba SEF LINK ili Usluge, koja nije izričito predviđena ovim ugovorom je zabranjena. Na primer, ovlašćenje za upotrebu Vam ne daje pravo i ne možete:

(i) objavljivati, kopirati, iznajmljivati, davati u zakup, pozajmljivati, prodavati, kreirati izvedena dela ili na bilo koji način prenositi SEF LINK, Uslugu ili bilo koji njihov deo;

(ii) distribuirati, prenositi, objavljivati ili na drugi način širiti SEFLINK, Uslugu ili bilo koji njihov deo;

(iii) pokušati da pristupite ili izvedete izvorni kod Softvera ili da zaobiđe bilo kakva tehnička ograničenja ili ograničenja u Softveru;

(iv) vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastaviti Softver, ili pokušati to učiniti;

(v) kada koristite funkcije zasnovane na internetu, ne smete da koristite te funkcije na bilo koji način koji bi mogao da ometa nečiju upotrebu njih, ili da pokušate da dobijete pristup ili upotrebite bilo koju uslugu, podatke, nalog ili mrežu, na neovlašćen način;

(vi) pokušajte da ispitate, skenirate ili testirate ranjivost SEF LINK, ili da narušite bilo koju bezbednosnu ili proveru autentičnosti funkciju ili mere, i, ako vam Altermedia blokira pristup SEF LINK (uključujući blokiranje vaše IP adrese), nećete sprovoditi nikakve mere da biste zaobišli takvo blokiranje (npr. maskiranjem vaše IP adrese ili korišćenjem IP adrese proksija).

10. BESPLATAN PERIOD

Altermedia nudi besplatne periode u prvih 30 dana korišćenja Starter, Premium i Enterprise paketa. Tokom besplatnog perioda, Korisnici podležu Uslovima korišćenja i obavezani su Ugovorom osim ako je drugačije dogovoreno sa Korisnikom. Korisnici mogu u bilo kom trenutku nakon isteka besplatnog perioda da odluče da ne nastave sa korišćenjem SEFLINK, brisanjem naloga sa SEF LINK.

Altermedia može zahtevati od Korisnika da unese važeći instrument plaćanja, kao što je kreditna kartica ili drugi dozvoljeni metod pre korišćenja besplatnog perioda. U ovom slučaju, možemo da potvrdimo taj način plaćanja, uključujući i zahtev za privremeno ovlašćenje od finansijske institucije koja izdaje Korisnikov instrument plaćanja. U slučaju da Altermedia utvrdi da je Korisnikov instrument plaćanja nevažeći, bez ograničavanja bilo kog od drugih prava, Altermedia može opozvati sve eventualne pogodnosti koje je Korisnik ostvario kao deo besplatnog perioda.

Korisnik neće imati pravo na besplatan period prilikom odabira drugog paketa odnosno besplatan period važi samo za prvi paket bilo koje vrste (Starter, Premium ili Enterprise) koji Korisnik odabere nakon kreiranja Korisničkog naloga.

11. GARANCIJE

Svaka Strana garantuje i potvrđuje da je ovlašćenja za zaključenje Ugovora i da ne postoji ni jedan nerešeni ili prateći zahtev ili sudski sport koji su joj poznati, a koji bi mogli negativno uticati na postojanje sposobnosti i ovlašćenja za zaključenje Ugovora.

Altermedia potvrđuje i garantuje da (i) će tokom trajanja Ugovora Aplikacija raditi kako je opisano u Ugovoru; (ii) je vlasnik Aplikacije i svake njene komponente, odnosno da ima adekvatnu licencu za istu, i da ima i da će održati svoje pravo da prenese Prava intelektualne svojine na Aplikaciji, u skladu sa Ugovorom.

Odricanje od odgovornosti

Osim izričitih garancija datih u ovom odeljku, Altermedia ne daje nikakve garancije, izričite ni podrazumevane, uključujući, bez ograničenja bilo koju podrazumevanu garanciju o podobnosti za određenu namenu ili nekršenju prava intelektualne svojine.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije objavljene na Web stranici

Sve informacije i drugi sadržaj uključeni ili na drugi način dostupni preko SEF LINK se pružaju u onom stanju u kom ih je Altermedia primila i shodno njihovoj raspoloživosti, besplatno i samo u informativne svrhe. 
 
Trudimo se da obezbedimo da su sve informacije sadržane na SEF LINK tačne u vreme njihovog objavljivanja. Ipak, ne garantujemo tačnost, blagovremenost, potpunost, učinak ili pogodnost za određenu svrhu takvih informacija.

Altermedia ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propuštanje ili drugu štetu koja nastane kao posledica korišćenja informacije ili drugog sadržaja dostupnog na Web stranici. Altermedia zadržava pravo da modifikuje i ažurira bilo koju objavljenu informaciju na Web stranici, u bilo kom trenutku.

Dostavljanje dokumenata elektronskim servisima Republike Srbije

Altermedia ne snosi odgovornost za dostavljanje dokumenata sa SEF LINK elektronskim servisima Republike Srbije, uključujući ali ne ograničavajući se na elektronski servis Poreske uprave Republike Srbije. Altermedia ne odgovara za ispravnost, tačnost, prijem niti blagovremenost dostavljenih dokumenata na elektronskim servisima bilo kojih trećih lica. Takođe, Altermedia ne odgovara za tehničku ispravnost i funkcionisanje elektronskih servisa bilo kojih trećih lica.

13. OBEŠTEĆENJE

Zaključivanjem ovog Ugovora, Korisnik daje svoju saglasnost da će braniti, nadoknaditi svu štetu i zaštititi Altermedia od svake odgovornosti prema trećem licu koja nastane kao posledica zahteva, gubitaka, obaveza, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske troškove) koje je treće lice istaklo protiv Altermedia usled ili u vezi sa korišćenjem Platforme ili Web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu tvrdnju o povredi intelektualne svojine u vezi sa sadržajem koji Korisnik dostavio Altermedia putem Platforme ili Web stranice.

U takvom slučaju, Altermedia će obavestiti Korisnika o takvom događaju, a Korisnik je dužan da odbrani Altermedia od takvog zahteva ili potraživanja o svom trošku, uz razumnu asistenciju Altermedia.

14. MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA KORIŠĆENJE SEFLINK

Minimalni tehnički zahtevi su sledeći:
– tablet, računar ili mobilni uređaj koji se može povezati na Internet;
– da ste registrovani na SEF-u; i
– brzina internet prenosa od najmanje 600 kbps.

Korisnik je odgovoran za ispunjavanje tehničkih zahteva i troškove povezane s njima snosi isključivo sam Korisnik.

15. POVERLJIVOST

Poverljive Informacije. Poverljiva informacija se obuhvata sledeće informacije koje jedna Strana („Držalac Poverljive Informacije“), obelodani drugoj Strani („Primalac Poverljive Informacije“): (a) bilo koji dokument Držaoca Poverljive Informacije koji ima oznaku „poverljivo“; (b) bilo koji objektni ili izovrni kod Altermedia; (b) bilo koju informaciju saopštenu usmenim putem, a koju Držalac Poverljive Informacije tim prilikom označi kao „poverljivu“; (c) bilo koja druga informacija koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte
poznata niti je dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, ili koja se smatra poverljivom usled okolnosti pod kojima je otkrivena, a čije bi saopštavanje trećem licu protivno Ugovoru moglo naneti štetu Držaocu Poverljive Informacije.

Poverljive informacije ne uključuju: (i) informacije koje su Primaocu Poverljive Informacije bile dostupne u trenutku obelodanjivanja; (ii) informacije koje su postale javne, pre ili posle obelodanjivanja, ukoliko takve informacije nisu postale javne krivicom ili nepažnjom Primaoca Poverljive Informacije; ili (iv) čije je obelodanjivanje dozvoljeno od strane Držaoca Poverljive Informacije.

Zabrana obelodanjivanja. Primalac Poverljive Informacije neće koristiti Poverljive Informacije u bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu izvršenja ovog Ugovora, tokom trajanja ovog Ugovora i 10 godina nakon prestanka Ugovora (bez obzira na razlog prestanka). Primalac Poverljive Informacije se obavezuje da neće (a) obelodaniti Poverljive Informacije bilo kom licu, uključujući i svoje zaposlene i kontraktore, osim ukoliko to nije neophodno za izvršenje Ugovora; i (b) obelodaniti Poverljive informacije bilo kom trećem licu bez prethodne saglasnosti Držaoca Poverljive Informacije. Primalac Poverljive Informacije može obelodaniti Poverljive Informacije ukoliko je dužan da to učini u skladu sa primenjivim propisima ili u skladu sa nalogom suda ili drugog državnog organa.

16. ZAŠTITA PODATAKA

Molimo Vas da za informacije kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše i lične podatke primalaca faktura, kao i kako možete da ostvarite prava koja imate kao vlasnik podataka posetite našu Politiku privatnosti klikom na ovaj link i Politiku kolačića klikom na ovaj link.

17. RASKID UGOVORA

Raskid od strane Korisnika

Korisnik može izbrisati Korisnički nalog kako bi raskinuo Ugovor, uz prethodno pismeno obaveštenje Altermedia dostavljeno na adresu e-pošte u skladu sa odeljkom Kontaktirajte nas. U tom slučaju, raskid Ugovora stupa na snagu poslednjim danom obračunskog perioda odnosno meseca u kojem je obaveštenje o raskidu dostavljeno Altermedia. Altermedia će prethodno proveriti kod odgovarajućeg Korisnika da li taj Korisnik ima neizmirene obaveze prema Altermedia i zahtevati od njega da ispuni sve odgovarajuće obaveze (ako ih ima).

Raskid od strane Altermedia

Korisnik je saglasan da Altermedia može odmah raskinuti Ugovor u slučaju da Korisnik ne plati cene Usluga u roku, u skladu sa odeljkom Paket, cene Usluga i načini plaćanja.

Altermedia zadržava pravo da otkaže Korisnikovu pretplatu i Korisnikovo korišćenje Platforme i/ili Usluge.

U slučaju da se Korisnik uključi u bilo koje ponašanje ili aktivnosti koje Altermedia identifikuje (po sopstvenom nahođenju) kao kršenje Ugovora ili prava Altermedia ili trećih strana, ili na drugi način neprikladne, Altermedia može odbiti pristup celoj ili bilo kom delu Usluge ili ukinuti Korisnički nalog sa ili bez prethodnog obaveštenja. Altermedia ima pravo da uskrati Korisnikov pristup Usluzi, raskine ovaj Ugovor ili suspenduje Korisnički nalog bez ograničenja.

Altermedia ima pravo da, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, prekine pružanje Usluge, ovaj Ugovor, ili suspenduje ili ukine bilo koji Korisnički nalog. U takvom slučaju, Altermedia će obavestiti Korisnika putem adrese e-pošte koju je Korisnik odredio prilikom kreiranja Korisničkog naloga ili bilo koje druge adrese e-pošte koju je Korisnik dostavio Altermedia u skladu sa odeljkom Kontaktirajte nas.

U slučaju da ste ovlašćeni korisnik (fizičko lice) u okviru pravnog lica, pravno lice može odlučiti da opozove ili ukine vaše ovlašćenje za pristup Platformi.

Povraćaj cene Usluga

Ukoliko Ugovor bude raskinut od strane Altermedia ili Korisnika pre isteka perioda od 6 odnosno 12 meseci za koji period je Korisnik izvršio plaćanje prenosom na račun, Altermedia ima obavezu povraćaja cene Usluga srazmerno neiskorišćenom periodu u ukupnom period od 6 odnosno 12 meseci u roku od 10 radnih dana od dana prijema pismenog obaveštenja o raskidu u skladu sa odeljkom Raskid Ugovora. Radi izbegavanja sumnje, raskid ugovora stupa na snagu na kraju obračunskog perioda, te se prilikom povraćaja cene Usluga u obzir uzimaju puni kalendarski meseci, bez obzira na stvarno iskorišćen broj
dana u određenom mesecu.

18. OPSTANAK U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA

U slučaju raskida Ugovora, ostaju na snazi sledeće odredbe:
1) svaka odredba koja propisuje obavezu Korisnika da plati cenu Usluga
2) odeljak Intelektualna svojina
3) odeljak Odricanje od odgovornosti
4) odeljak Ograničenje odgovornosti
5) odeljak Obeštećenje
6) odeljak Merodavno pravo i rešavanje sporova.
kao i svaka druga odredba Ugovora koja mora opstati da bi Ugovor ispunio svoju suštinsku svrhu.

19. DELIMIČNA NIŠTAVOST I CELOKUPAN UGOVOR 

Delimična ništavost  

U slučaju da bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništava, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi Ugovora, te one ostaju na snazi u onoj meri u kojoj su u skladu sa ciljem Ugovora. 
 
U slučaju suprotnosti odredbe Ugovora sa bilo kojom odredbom merodavnog prava, što za posledicu ima ništavost takve odredbe Ugovora, takva odredba će se smatrati izmenjenom u onoj meri u kojoj je to neophodno radi njenog usklađivanja sa merodavnim pravom. Izmenjena odredba će zadržati što je više
moguće svog prvobitnog značenja, a njeno proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim. 

Celokupan Ugovor 

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i Altermedia u pogledu predmeta ovog Ugovora, i ima prednost u odnosu na sve prethodne pismene i usmene dogovore i sporazume između Vas i Altermedia.
 
U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacije, sadržaja dostupnog na našem Sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i/ili prepisci između Vas i Atlasa, ovaj Ugovor će imati prednost.

20. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Altermedia može da revidira i ažurira ove Uslove korišćenja ili bilo koji deo Uslova korišćenja i Ugovora u bilo kom trenutku. Korisnici su dužni da da periodično pregledaju Uslove korišćenja objavljene na Web stranici. Sve promene stupaju na snagu danom objavljivanja na Web stranici (uključujući informacije dostavljene preko Korisničkog naloga). Altermedia se Korisnicima dostaviti obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja, sa opisom izmena na adresu e-pošte, bez odlaganja nakon objave na Web stranici. Korisnikov nastavak pristupa ili korišćenja SEF LINK nakon svake takve promene predstavljaće prihvatanje promena. U slučaju da se Korisnik ne slaže sa izmenjenim uslovima Ugovora, ljubazno bismo zamolili takvog Korisnika da odmah prestane da koristi SEF LINK u skladu sa odeljkom Raskid ugovora.

21. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji nastane iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa izuzetkom odredaba o sukobu zakona.

Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora rešavaće nadležan sud u sedištu Altermedia.

22. KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, primedbi, zapažanja, ili komentara o Platformi, kao i za tehničku podršku molimo kontaktirajte nas putem adrese e-pošte: info@seflink.rs ili pošaljite upit putem naše kontakt forme.

PREUZMI SA:

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
unesite poreski indetifikacioni broj korisnika

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
MB:

Registrujte se

1
Provera
2
Podaci
Imejl na koji će Vam stizati obaveštenja vezana za dokumente
unesite broj telefona sa prefiksom +381
*Lozinka mora da sadrži minimum 8 karaktera od kojih je jedan veliko slovo i specijalni znak (#, !, %,*,?)

Uspešno ste se registrovali!

Poslali smo Vam konfirmacioni email u kome ćete pronaći dalja uputstva za preuzimanje programa i isntalacije.

Niste primili email? Pošalji email ponovo